Website powered by
SongJie Li
SongJie Li
349780577@qq.com
Sheng zhen, China

Software proficiency

Maya
Maya
3ds Max
3ds Max
ZBrush
ZBrush
BodyPaint
BodyPaint
Photoshop
Photoshop